(+82)

:
A-F G-K L-Q R-V W-Z - - - - -

(Chinhae) 55
(Chinchon) 43
(Chongdo) 54
(Chonju) 63
(Chongson) 33
(Chongchon) 43
(Chochiwon) 41
(Chonan) 41
(Chungju) 43
(Chongsong) 54
(Chorwon) 33
(Chulwon) 33
(Chungju) 43
(Chungmu) 55
(Chunchon) 33
(Choonchun) 33
(Euijongbu) 31
(Uiryung) 55
(Eumsung) 43
(Uisong) 54
(Yanggu) 33
(Yangyang) 33
: 1 2 3 4 5 [6]